यो किताब साँच्चैनै संसार बाहिरको छ। डाउनलोड गरी आफैंले पढ्नुहोस्!

राएलियन आन्दोलन

सेमिनारहरू: अमेरिकाहरू

 

कार्यक्रम

Sunday, November 3rd at 5:30 pm: Welcome and registration for all.
Sunday, November 3rd at 7:30 pm: Opening of the Happiness Academy for all.
Friday, November 8th: End of the Happiness Academy at 2 PM.